BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC
Loading

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC

  22/12/2017


Nội dung:

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN QUẢN TRỊ HỌC

GIỚI THIỆU

NỘI DUNG

1.1. KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA QUẢN TRỊ

1.2. NHÀ QUẢN TRỊ

1.3. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

1.4. CÁC KỸ NĂNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ 1.5. ĐỐI TƯỢNG CỦA QUẢN TRỊ HỌC

TÓM TẮT

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

PHẦN THỨ HAI. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN TRỊ

CHƯƠNG 2. CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU

NỘI DUNG

2.1. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN

2.2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ HÀNH

2.3. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

2.4. TRƯỜNG PHÁI KHÁC

TÓM TẮT

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

CHƯƠNG 3. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU

NỘI DUNG

3.1. CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ

3.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

TÓM TẮT

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

CHƯƠNG 4. MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU

NỘI DUNG

4.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ

4.2. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

4.3. MÔI TRƯỜNG VI MÔ

TÓM TẮT

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

CHƯƠNG 5. THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU

NỘI DUNG

5.1.THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ5.2. QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ

TÓM TẮT

CÂU HỎI. ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

PHẦN THỨ BA. CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ

CHƯƠNG 6. HOẠCH ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU

NỘI DUNG

6.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠCH ĐỊNH

6.2. CÁC MÔ HÌNH TỔNG QUÁT CỦA HOẠCH ĐỊNH

6.3. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP

6.4. TIẾN TRÌNH CỦA HOẠCH ĐỊNH

6.5. CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ HOẠCH ĐỊNH

TÓM TẮT

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

CHƯƠNG 7. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ GIỚI THIỆU

NỘI DUNG

7.1. KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC

7.2. XÂY DỰNG CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN TRỊ

7.3. CÁC MÔ HÌNH VÀ CẤU TRÚC CỦA CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ

7.4. PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÀNH CƠ CẤU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

TÓM TẮT

CÂU HỎI  ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

CHƯƠNG 8. LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH  TRONG QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU

NỘI DUNG

8.1. KHÁI NIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ.

8.2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LÃNH ĐẠO TRONG CÁC TỔ CHỨC

8.3. NHÀ LÃNH ĐẠO, NHÀ QUẢN TRỊ

TÓM TẮT

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

CHƯƠNG 9. CÔNG TÁC KIỂM TRA TRONG QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU

NỘI DUNG

9.1. VỊ TRÍ CỦA KIỂM TRA TRONG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

9.2. QUÁ TRÌNH KIỂM TRA VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

9.3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM TRA

TÓM TẮT

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

PHẦN THỨ TƯ. QUẢN TRỊ HỌC TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

CHƯƠNG 10. NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA QUẢN TRỊ HỌC HIỆN ĐẠI

GIỚI THIỆU

NỘI DUNG

10.1. QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC

10.2. VĂN HÓA VỚI QUẢN TRỊ TỔ CHỨC

10.3. QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

10.4. QUẢN TRỊ HỌC TRONG KINH TẾ TRI THỨC

TÓM TẮT

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sưu tầm: http://huynhvanthai.com/

 

      

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BÀI GIẢNG MARKETING NÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG MARKETING NÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG SLIDE: E-MARKETING

BÀI GIẢNG SLIDE: E-MARKETING

BÀI GIẢNG SLIDE: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1

HVT_BÀI GIẢNG SLIDE: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1

BÀI GIẢNG SLIDE: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

HVT_BÀI GIẢNG SLIDE: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12

HVT_ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12

18 QUY LUẬT BẤT BIẾN PHÁT TRIỂN DANH TIẾNG THƯƠNG HIỆU CÔNG TY

HVT_Các nhà điều hành của những công ty có danh tiếng tốt hẳn đang cảm thấy khá...

ĐỂ ĐƯỢC TRỌNG DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ

HVT_“Để được trọng dụng và đãi ngộ” là quyển sách thật sự cần thiết cho...

Hãy là chính mình
Huỳnh Văn Thái

Địa chỉ: Khoa Quản trị kinh doanh – Du lịch – Thời trang Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
Điện thoại: 0935701707
Email: vanthai.tic@gmail.com

© Copy all right  2008-2016